Skip to content

REGULAMIN PROCESU IEO TOKENU BTEC z dnia 01.05.2022r.

§ 1.

Definicje

Następujące zwroty pisane w Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im poniżej, o ile z kontekstu postanowień Regulaminu wprost nie wynika coś innego:

Cashback – świadczenie Emitenta opisane w § 5 Regulaminu;

Cena – cena za którą osoba zainteresowana nabyciem jednego Tokenu może nabyć Token; Cena jednego Tokena wynosi 1 zł (PLN) brutto (razem z podatkiem VAT);

Emitent – B-Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce:  36-002 Jasionka, nr 954E, Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000616005, przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  REGON: 364334549, NIP: 5170375003, kapitał zakładowy: 20 000,00 zł, Adres strony internetowej: https://b-technology.eu/, adres mail: contact@b-technology.eu

Kanga Exchange – system narzędzi oraz usług FinTech dostępny na stronie pod adresem: www.kanga.exchange, będący giełdą kryptowalut oraz kryptoaktywów, który wykorzystywany jest do realizacji części obowiązków Emitenta wynikających z Regulaminu; Zgodnie z regulaminem giełdy, zastrzega sobie ona prawo do przeprowadzenia procedury KYC (Know Your Customer) oraz AML (Anti Money Loundering);

Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą (Emitentem) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Platforma – internetowa platforma w ramach której Emitent będzie w szczególności sprzedawał Produkty w szczególności w zamian za Tokeny, dostępna pod adresem XERALL.COM;

Proces IEO – proces prowadzony przez Emitenta, w ramach którego Emitent, z wykorzystaniem technologii blockchain oraz z użyciem smart contractów, organizuje dystrybucję Tokenów możliwych do nabycia od Emitenta z użyciem środków pieniężnych lub walut wirtualnych;

Produkty – Towary oraz usługi oferowane przez Emitenta na Platformie, które można nabyć za Tokeny;

Program Lojalnościowy – oznacza akcję prowadzoną przez Emitenta w sposób opisany w Regulaminie polegającą na nagradzaniu Tokenariuszy za pomocą protokołu Proof-of-Stake,

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Punkty – USDT – waluta wirtualna, która jest przyznawana w systemie Proof-of-Stake
Proof-of-Stake   algorytm konsensusu, w którym to stan posiadania decyduje o wysokości wygranej. Szansa jest proporcjonalna do wielkości posiadanych (tj. zdeponowanych na dedykowanym koncie) środków;

Regulamin – oznacza niniejszy dokument regulujący prawa i obowiązki stron w Procesie IEO dostępny na stronie: https://b-technology.eu/;
Token – cyfrowe tokeny oferowane przez Emitenta pod nazwą BTEC, stworzone i funkcjonujące w standardzie ERC – 20, w środowisku blockchain Ethereum, uprawniające ich dysponentów do żądania od Emitenta świadczeń opisanych w Regulaminie. Token stanowi tzw. token użytkowy skupiający w sobie określone funkcje użyteczne;

Tokenariusz – oznacza podmiot, który posiada uprawnienia związane z dysponowaniem Tokenem w związku z nabyciem Tokenu w Procesie IEO lub na rynku wtórnym, składający oświadczenia opisane w załączniku nr 1
oPLN – Waluta wirtualna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu będąca tzw. stablecoin w stosunku 1:1 z walutą fiducjarną – PLN, tj. polskim złotym;

USDT – Waluta wirtualna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwidziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu będąca tzw. stablecoin w stosunku 1:1 z walutą fiducjarną USD tj. dolarem amerykańskim
Whitepaper  –  dokument opisujący działalność prowadzoną przez Emitenta, jego strukturę, jego misję, zasady funkcjonowania, planowane projekty oraz opisujący ryzyka związane z Procesem IEO dostępny na stronie internetowej: https://b-technology.eu/

§ 2.

Celem usunięcia wszelkich wątpliwości Strony oświadczają zgodnie, że:

1) Regulamin nie ma charakteru umowy jakiejkolwiek spółki (w tym spółki cywilnej, spółki prawa handlowego, konsorcjum lub podobnego porozumienia) oraz że nie zawiera w sobie pełnomocnictwa do działania w imieniu Emitenta. Zawarcie, wykonywanie czy rozwiązanie umowy zawartej przez akceptację Regulaminu nie uprawnia Tokenariusza ani nie zobowiązuje Emitenta do przekazywania na rzecz Tokenariusza zysków ani jakichkolwiek innych świadczeń o charakterze korporacyjnym lub jakichkolwiek innych świadczeń nie przewidzianych w treści Regulaminu;

2) Tokeny nie uprawniają do prawa własności jakichkolwiek dóbr lub surowców, jak również nie uprawniają do nabycia praw korporacyjnych, udziału w zyskach itp., Tokeny nie stanowią asset tokens lub equity tokens; powyższe nie wyklucza jednak korzystania z Tokenów do nabywania Produktów oraz do uzyskania innych świadczeń szczegółowo opisanych w Regulaminie;

3) Regulamin nie ma charakteru umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub podobnej, której celem byłoby oddanie kapitału do użytku Emitenta.

4) Emitent nie świadczy żadnych usług płatniczych, żadnych usług finansowych oraz inwestycyjnych, w szczególności nie uczestniczy w obrocie papierami wartościowymi oraz nie oferuje żadnych instrumentów finansowych. Emitent nie prowadzi również działalności właściwej dla  przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania

§ 3.

1. Regulamin określa wzajemne prawa oraz obowiązki Tokenariusza oraz Emitenta, a także określa zasady nabywania Tokenów. Z chwilą zaakceptowania Regulaminu oraz zapłaty za Tokeny zawierana jest między Emitentem a Tokenariuszem umowa na podstawie niniejszego Regulaminu. Umowa uprawnia Tokenariusza wyłącznie do świadczeń opisanych w Regulaminie. Tokenariusz oraz Emitent zawierając umowę zobowiązują się wykonania obowiązków opisanych w Regulaminie, a także składają określone w nim oświadczenia, w szczególności osoba nabywająca Tokeny składa oświadczenia wymienione w załączniku nr 1 do Regulaminu.

2. Osoba która zamierza zawrzeć umowę z Emitentem na podstawie Regulaminu (potencjalny nabywca), powinna przed dokonaniem zakupu Tokenów zapoznać się z Regulaminem. Złożenie zamówienia na Tokeny jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, a nabywca Tokenów zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Emitenta Ceny za Tokeny, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zaakceptowania Regulaminu. Emitent zobowiązuje się zwrotnie, niezwłocznie, lecz nie później niż 7 (siedem) dni od dnia zapłaty pełnej Ceny, do przesłania Tokenów, na adres wirtualnego portfela nabywcy w Kanga Exchange.

3. Każda osoba nabywająca Tokeny (w tym Tokenariusz) oświadcza, że jest świadoma, iż oświadczenia Emitenta zawarte w dokumencie Whitepaper stanowią jedynie wytyczne dla Emitenta, którymi Emitent zamierza kierować się w prowadzonej przez siebie działalności, które jednak nie zawsze mogą być możliwe do realizacji w praktyce. Wszelkie zastrzeżenia poczynione w Whitepaper (w szczególności zastrzeżenia opisane w sekcji: „ZASTRZEŻENIA PRAWNE ORAZ ISTOTNE INFORMACJE O RYZYKU”) stanowią jednocześnie integralną część Regulaminu, co nabywcy Tokenów w pełni akceptują.

4. Nabywca Tokenów (w tym Tokenariusz) przyjmuje również do wiadomości, że został poinformowany przez Emitenta, iż branża w której działa Emitent jest branżą dynamiczną i podlega wielu trendom, które mogą przyjąć różne kierunki rozwoju, co może, lecz nie musi, mieć wpływ na podjęte przez Tokenariusza decyzje, związane z przystąpieniem do umowy z Emitentem.

5. Dystrybucja Tokenów w tzw. emisji pierwotnej następuje z wykorzystaniem serwisu Kanga Exchange.

6. Za bezpieczeństwo posiadanych Tokenów, w tym bezpieczeństwo informatyczne Tokenów, Emitent nie odpowiada, jako że nie ma on technicznych możliwości zapewnienia tego bezpieczeństwa,  w szczególności z uwagi na to, że dystrybucja i przechowywanie Tokenów odbywa się na platformie Kanga Exchange (która obsługiwana jest przez podmiot całkowicie niezależny od Emitenta).

7. Proces IEO rozpoczyna się z momentem zakupu pierwszego Tokena (zapłaty pełnej Ceny za Token).

8. Posiadanie Tokenów uprawnia wyłącznie do świadczeń opisanych szczegółowo w Regulaminie.

9. Emitent ustala minimalny cap Procesu IEO (minimalną kwotę od jakiej Emitent zacznie realizować świadczenia opisane w Regulaminie wynikające z posiadania Tokenów) na kwotę 7.000.000 zł (siedem milionów) złotych (PLN) (kwota ta wyznacza łączną kwotę za jaką muszą zostać wykupione Tokeny, aby Emitent realizował świadczenia opisane w Regulaminie wynikające z posiadania Tokenów), przy czym liczą się jedynie wpłacone i niezwrócone w wyniku odstąpienia od umowy kwoty, a nie złożone zamówienia na zakup Tokenów. Jeżeli w terminie  1 (jednego) miesiąca od momentu, o którym mowa w ust. 7 powyżej, minimalny cap nie zostanie osiągnięty, Proces IEO zostanie odwołany (anulowany), a Emitent zwróci osobom, które wykupiły Tokeny, Cenę zakupu Tokenów w taki sam sposób w jaki zostały one zakupione, na co Tokenariusz wyraża zgodę.

10.  Emitent na każdym etapie dystrybucji Tokenów w Procesie IEO może podjąć decyzję o zakończeniu Procesu IEO niezależnie od poziomu dystrybuowanych Tokenów. Wówczas zakupione w Procesie IEO Tokeny zostaną zwrócone nabywcom Tokenów w taki sam sposób w jaki zostały zakupione na co Tokenariusz wyraża zgodę.

§ 4.

Sposób wykorzystania Tokenów – użyteczność

1. Tokeny można wykorzystać na Platformie, nabywając za nie oferowane przez Emitenta Produkty lub uzyskać zniżkę na Produkty. Tokeny umożliwiają również wykupienie reklamy na Platformie na warunkach uzgodnionych z Emitentem.

2. Emitent oświadcza, że jego intencją jest to, aby część Produktów była dostępna do nabycia na Platformie wyłącznie dla Tokenariuszy, co ma zwiększyć wartość Tokenów. Emitent oświadcza, że możliwe, iż uruchomi on dodatkową, inną platformę, na której będzie oferował swoje Produkty możliwe do nabycia w zamian za Tokeny.

3. Zakup Produktów na Platformie przy pomocy Tokenów odbywa się przy uznaniu, że jeden Token warty jest jego rynkowej cenie i wymiana Tokenów na Produkt lub Produkty według ich ceny określonej w Sklepie. Brak wystarczającej liczby Tokenów do złożenia zamówienia w Sklepie wymagać będzie od Tokenariusza dopłacenia odpowiedniej kwoty.

4. Emitent nie ma obowiązku weryfikować czy osoba będąca posiadaczem Tokenu/ów jest uprawnionym posiadaczem Tokena, czy w sposób prawidłowy wstąpiła w posiadanie Tokenu oraz czy jest osobą uprawnioną z umowy zawartej na podstawie Regulaminu, na co Tokenariusz wyraża zgodę.

§5.

Warunki Programu Lojalnościowego oraz Cashback

1. Program Lojalnościowy promuje Tokenariuszy, którzy posiadają Tokeny i nie dokonują ich zbycia na rynku wtórnym. Program Lojalnościowy zakłada przyznanie Punktów za posiadanie Tokenów na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, przy łącznym spełnieniu warunków:

1) status zarejestrowanego użytkownika Kanga Exchange, w tym posiadanie aktywnego, nie zablokowanego i w pełni zweryfikowanego konta;

2) przesłanie posiadanych Tokenów do systemu Proof-of-Stake na platformie Kanga Exchange.

2. Żaden z Tokenariuszy nie ma obowiązku uczestniczenia w Programie Lojalnościowym. Podstawową użytecznością Tokenów jest ich możliwość wykorzystania na Platformie.

3. Przesłanie posiadanych Tokenów do konta w systemie Proof-of-Stake powoduje tzw. zamrożenie Tokenów na czas określony przez Emitenta, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku kiedy Tokenariusz zdecyduje się wycofać Tokeny (lub ich część) z systemu Proof-of-Stake, wrócą one na portfel Tokenariusza dopiero po 7 dniach od ich wycofania. Przez okres od wycofania Tokenów z Proof-of-Stake do momentu ich powrotu na portfel Tokenariusza nagroda w ramach Programu Lojalnościowego nie będzie naliczana.4.                   Nagroda w formie Punktów przyznawana będzie przez Emitenta w formie USDT w systemie Proof-of-Stake po 7 dniach od przesłania Tokenu lub Tokenów na dedykowane w systemie Proof-of-Stake konto.

5. Punkty będą przyznawane zgodnie z ust. 4, począwszy od momentu wskazanego w ust. 6 poniżej, z zastrzeżeniem ust. 7, codziennie, jeden raz, o ustalonej przez Emitenta porze. Tokenariuszom spełniającym warunki Programu Lojalnościowego przysługuje (w Punktach) nagroda o równowartości wskazanej w ust. 6 poniżej, do podziału między wszystkich Tokenariuszy spełniających warunki Programu Lojalnościowego na dany dzień i daną porę. Równowartość nagrody przeznaczonej na Proof-of-Stake (PoS) będzie wynosiła codziennie 1/365 (a w latach przestępnych 1/366) przeznaczonej nagrody, za wyjątkiem ostatniego roku obowiązywania programu w okresie 1.05.2032-06.06.2033, gdzie nagroda zostanie podzielona proporcjonalnie do ilości wszystkich dni w tym okresie.

6. Nagrody w ramach Programu Lojalnościowego będą przyznawane w okresie od 01.05.2023 do 06.06.2033, z zastrzeżeniem ust.7 oraz 10. Ilość punktów przyznawanych Tokenariuszom, z zastrzeżeniem ust. 8, przez Emitenta jest następująca:

1) W okresie od 01.05.2023 – 30.04.2024 – nagroda przeznaczona na PoS to równowartość 10% przychodów B-Technology Sp. z o.o w roku obrotowym 2022 (01.01.2022-31.12.2022),

2) W okresie od 01.05.2024 – 30.04.2025 – nagroda przeznaczona na PoS to równowartość 9% przychodów B-Technology Sp. z o.o w roku obrotowym 2023 (01.01.2023-31.12.2023)

3) W okresie od 01.05.2025 – 30.04.2026 – nagroda przeznaczona na PoS to równowartość 8% przychodów B-Technology Sp. z o.o w roku obrotowym 2024 (01.01.2024-31.12.2024)

4) W okresie od 01.05.2026 do 30.04.2027 – nagroda przeznaczona na PoS to równowartość 7% przychodów B-Technology Sp. z o.o w roku obrotowym 2025 (01.01.2025-31.12.2025)

5) W okresie od 01.05.2027 do 30.04.2028 – nagroda przeznaczona na PoS to równowartość 6% przychodów B-Technology Sp. z o.o w roku obrotowym 2026 (01.01.2026-31.12.2026)

6) W okresie od 01.05.2028 do 30.04.2029 – nagroda przeznaczona na PoS to równowartość 5% przychodów B-Technology Sp. z o.o w roku obrotowym 2027 (01.01.2027-31.12.2027)

7) W okresie od 01.05.2029 do 30.04.2030 – nagroda przeznaczona na PoS to równowartość 4% przychodów B-Technology Sp. z o.o w roku obrotowym 2028 (01.01.2028-31.12.2028)

8) W okresie od 01.05.2030 do 30.04.2031 – nagroda przeznaczona na PoS to równowartość 3% przychodów B-Technology Sp. z o.o w roku obrotowym 2029 (01.01.2029-31.12.2029)

9) W okresie od 01.05.2031 do 30.04.2032 – nagroda przeznaczona na PoS to równowartość 2% przychodów B-Technology Sp. z o.o w roku obrotowym 2030 (01.01.2030-31.12.2030)

10) W okresie od 01.05.2032 do 06.06.2033 – nagroda przeznaczona na PoS to równowartość 1% przychodów B-Technology Sp. z o.o w roku obrotowym 2031 (01.01.2031-31.12.2031)

7. W przypadku jeżeli Emitent w Procesie IEO Tokenu BTEC uzyska tzw. hard cap tj. zebrana zostanie kwota 11.000.000 zł (słownie: jedenaście milionów złotych) do dnia 15.04.2022 r., Emitent zobowiązuje się przeprowadzenia akcji Cashback. W ramach Cashback Emitent zobowiązuje się przyznania Tokenariuszom zniżki na zakupione Tokeny w formie Punktów na zasadach opisanych w niniejszym ustępie:

a) w okresie od 01.05.2022 do 30.04.2023 o równowartości 4.5% zebranej przez Emitenta kwoty w Procesie IEO do podziału między wszystkich Tokenariuszy spełniających warunki Programu Lojalnościowego na dany dzień i daną porę, która zostanie przeliczona wg kursu USDT na dzień 30.04.2022;

b) w okresie 1.05.2023 do 30.04.2024 w wysokości równowartości 4.5% zebranej przez Emitenta kwoty w Procesie IEO do podziału między wszystkich Tokenariuszy spełniających warunki Cashback na dany dzień i daną porę, która to kwota zostanie przeliczona wg kursu USDT na dzień 30.04.2023. W przypadku spełnienia warunków Cashback będzie on przyznawany niezależnie od Programu Lojalnościowego (może być on jednak wypłacany łącznie ze świadczeniami z Programu Lojalnościowego w okresie 1.05.23-30.04.24). Cashback będzie funkcjonował na warunkach analogicznych jak Program Lojalnościowy, opisany w § 5, tj. w szczególności warunkiem skorzystania z Cashback jest spełnienie warunków opisanych w ust. 1, a Punkty będą przyznawane za pomocą protokołu Proof-of-Stake w sposób analogiczny jak w Programie Lojalnościowym codziennie wg ust. 3-5. Pozostałe postanowienia ust. 10-14 stosuje się odpowiednio

8. Przy obliczeniu nagród, o których mowa w ust. 6 powyżej brane będą pod uwagę wyłącznie przychody Emitenta, które Emitent będzie uzyskiwał ze sprzedaży Produktów opartych o patent: https://register.epo.org/application?number=EP13731045. Patent został szczegółowo opisany w Whitepaper.

9. Wysokość nagród przeznaczonych na Program Lojalnościowy, o których mowa w ust. 6, a także wysokość przychodów, o jakich mowa w ust. 8 powyżej będzie podawana na stronie Emitenta do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego, począwszy od 30.04.2023 r. Tego dnia również będzie następowało przeliczenie wartości nagród wg aktualnego kursu USDT.

10. Program Lojalnościowy będzie trwał do momentu sprzedaży praw do patentu o jakim mowa w ust. 8 powyżej, nie dłużej niż do 06.06.2033 r. Emitent nie zobowiązuje sie, że nie sprzeda patentu w okresie trwania Programu Lojalnościowego i nie może z tego powodu zagwarantować długości trwania Programu Lojalnościowego. W przypadku sprzedaży patentu, Emitent zobowiązuje się poinformować o tym na swojej stronie internetowej Tokenariuszy (https://b-technology.eu), w terminie 14 dni od zawarcia takiej transakcji. Wówczas okres trwania Programu Lojalnościowego ulegnie skróceniu do 30 dni kalendarzowych, następujących po dniu wydania komunikatu. W tym okresie, proporcjonalnie do liczby dni nowego okresu, zostanie przyznana Tokenariuszom do podziału, pozostała na dany rok pula nagród Programu Lojalnościowego, która dodatkowo zostanie zwiększona o równowartość 10% zapłaconej przez nabywcę patentu kwoty netto transakcji sprzedaży liczona wg kursu USDT z dnia sprzedaży.

11. W przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 1 powyżej, pomimo posiadania przez Tokenariusza Tokenów, Punkty za Program Lojalnościowy oraz Cashback mogą nie zostać naliczone, czego Tokenariusz jest świadom i akceptuje.

12. Punkty nie są terminowe i nie przepadają.

13. Emitent nie gwarantuje, ani nie oferuje wymiany Punktów na waluty fiducjarne. Wymiana Punktów na waluty fiducjarne odbywa się poza kontrolą i wiedzą Emitenta, jak również Emitent nie gwarantuje żadnego kursu wymiany Punktów na waluty fiducjarne.

14. Emitent zastrzega, że w przypadku braku możliwości kontynuacji współpracy z Kanga Exchange zamierza nawiązać współpracę z inną giełdą, która umożliwi realizację Programu Lojalnościowego. Jeżeli wówczas jednak nie będzie możliwa pełna realizacja funkcjonalności Programu Lojalnościowego, zostanie on zastąpiony mechanizmem token burn. Oznacza to, że Emitent złoży w order booku na giełdzie ofertę zakupu Tokenów, na których zakup przeznaczy równowartość nagród w Programie Lojalnościowym za dany okres. Emitent nie gwarantuje odkupu Tokenów, nie jest w stanie z góry określić skupowanej liczby Tokenów, nie jest również w stanie zagwarantować kursu Tokenów, w szczególności nie ma wpływu na wahania tego kursu. W związku z mechanizmem token burn Tokenariuszom nie przysługują żadne roszczenia wobec Emitenta o wykup Tokenów. Skupowane z rynku wtórnego Tokeny ulegną spaleniu / zamrożeniu (tokeny typu burn), co oznacza, że nie wracają one do obiegu po ich wykupieniu przez Emitenta. Spalone / wykupione Tokeny nie uprawniają do żadnych świadczeń.

§ 6.

1. Terminy realizacji umowy zawieranej na podstawie Regulaminu przedstawiają się następująco:

Terminy umowne

1) Czynność: przekazanie Ceny lub jej równowartości na rachunek Emitenta lub adres portfela. Data: niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia oferty na Tokeny

2) Czynność: przekazanie przez Emitenta Tokenów na adres wirtualnego portfela Kanga Exchange.Data: niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania przez Emitenta Ceny

2. W przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w § 12 oraz § 13 Regulaminu, a także w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Emitenta, w tym w szczególności okoliczności, których przyczyny wystąpienia leżałyby po stronie nabywcy, terminy, o których mowa w ust. 1 powyżej ulegną odpowiedniemu wydłużeniu o czas trwania wspomnianych zdarzeń i czas konieczny do zapobieżenia ich skutkom.

3. Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, chwilą należytego wykonania zobowiązań jest:

1) dla Tokenariusza – chwila uznania rachunku płatniczego lub portfela kryptowalutowego Emitenta pełną kwotą Ceny lub jej równowartości w walutach wirtualnych;

2) dla Emitenta, w ramach Procesu IEO – moment zasilenia przez Emitenta adresu portfela Tokenariusza Tokenami w liczbie zakupionych Tokenów

4. Cena może być płatna w PLN oraz w jej równowartości w walutach wirtualnych oferowanych i dostępnych dla tokenizacji na giełdzie Kanga Exchange. Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w zakresie sposobu przekazania Ceny lub wskazania nowych sposobów przekazania Ceny.

§ 7.

Oświadczenia oraz prawo Konsumenta do odstąpienia

1.Akceptując Regulamin Tokenariusz składa, bezwarunkowo oraz nieodwołalnie, oświadczenia oraz zapewnienia wymienione w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

2. Jeżeli  Tokenariusz jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zawartej na podstawie Regulaminu bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej oraz w przepisach bezwzględnie obowiązujących.

3. Z prawa do odstąpienia można skorzystać w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym nastąpiło wydanie Tokenów, przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej na adres Emitenta (podany w § 1 Regulaminu) lub w formie dokumentowej na adres e-mail: contact@b-technology.eu Jeżeli Tokeny wydane zostały w różnych dniach, termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim liczy się odrębnie dla każdego z Tokenów. Oświadczenie może mieć postać zgodną z wzorem zawartym w Załączniku nr 2 do Regulaminu. Emitent niezwłocznie prześle na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Emitent niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci wszystkie dokonane płatności.

5. Emitent dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego osoba nabywająca Token płaciła za Tokeny. Emitent może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Tokenów z powrotem.

6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy umowę zawartą na podstawie Regulaminu uważa się za niezawartą.

§ 8.

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu, Tokenariusz zobowiązuje się w szczególności do:

1) terminowego dokonania zapłaty pełnej Ceny na rzecz Emitenta;

2) ścisłego przestrzegania instrukcji technicznych Emitenta w zakresie koniecznym do wydania na Tokenów;

3) ponoszenia kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu Regulaminu (zawartej umowy), jeżeli nie zostały one opisane jako zobowiązania Emitenta;

4) niezwłocznego przedstawiania Emitentowi danych, oświadczeń oraz dokumentów, których zażąda Emitent, a które w jego ocenie będą niezbędne dla realizacji zawartej na podstawie Regulaminu umowy.

§ 9.     

1. Emitent oświadcza, że według aktualnego stanu wiedzy technicznej, posiada niezbędne doświadczenie oraz kwalifikacje, a także zaplecze ekonomiczne, techniczne oraz personalne, do prowadzenia działalności opisanej w Whitepaper, a po jego stronie nie istnieją jakiekolwiek przeszkody, które mogłyby uniemożliwić wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, przy czym nie oznacza to, że zapewnia on Tokenariuszy, czy też gwarantuje im, że wszelkie plany lub projekty opisane w Whitepaper zostaną przeprowadzone i zakończone zgodnie z jego założeniami.

2. Emitent wskazuje, że zarówno on, jak i jego doradcy oraz inne osoby, które bezpośrednio lub pośrednio uczestniczyły w zawarciu Regulaminu po stronie Emitenta, nie złożyły Tokenariuszom żadnych innych oświadczeń i gwarancji niż te, które zostały wskazane wprost w Regulaminie, w związku z czym Tokenariusze nie są uprawnieni do powoływania się na inne oświadczenia i gwarancje niż te, które zostały wskazane wprost w Regulaminie.

§ 10.

1. Emitent zobowiązuje się do:

1)  terminowego wydania Tokenów, zgodnie z założeniami, o których mowa w ust. 2 poniżej;

2) realizacji świadczeń opisanych w Regulaminie;

2. Tokeny będą wydane na wirtualny portfel na platformie Kanga Exchange.

§ 11.

1. Płatność Ceny następuje przy użyciu szybkich płatności internetowych lub przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Emitenta. Równowartość Ceny może zostać również uiszczona w walutach wirtualnych i w tym przypadku następuje to za pomocą funkcjonalności strony Kanga Exchange. Może oznaczać to poniesienie dodatkowych kosztów związanych z realizacją tej płatności, według cennika Kanga Exchange, a także może wiązać się z koniecznością akceptacji dodatkowych warunków realizacji takiego sposobu zapłaty Ceny, które w całości pozostają poza władztwem Emitenta.

2. W przypadku niewykonania przez nabywcę zobowiązania do zapłaty Ceny albo zapłaty niepełnej Ceny, Emitent może w szczególności, choć nie wyłącznie:

1) żądać zapłaty na swoją rzecz całkowitej Ceny lub pozostałej do zapłaty części całkowitej Ceny;

2) odstąpić od umowy zgodnie z treścią § 14 Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że odstąpienie nie wpłynie na inne uprawnienia Emitenta wynikające z treści Regulaminu, a nadto Emitent nie jest zobowiązany do wykonywania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Regulaminu

3. Akceptując Regulamin, Tokenariusz zgadza się na wystawianie i otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

§ 12.

1. Strony umowy zawartej na podstawie Regulaminu ponoszą odpowiedzialność za należyte wykonanie Umowy na zasadach ogólnych, o których mowa w art. 471 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.

2. Przewidziane Regulaminem zobowiązania Emitenta będą traktowane jako zobowiązania starannego działania i przy zachowaniu należytej staranności przewidzianej dla tego typu stosunków. W żadnym wypadku odpowiedzialność Emitenta nie może być oceniana na podstawie przepisów oraz zasad dotyczących wykonywania zobowiązań rezultatu.

3. Emitent nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy na skutek:

1) wystąpienia zdarzeń mających źródło w zastosowaniu technologii zdecentralizowanych rejestrów oraz związanych z funkcjonowaniem blockchain Ethereum;

2) wystąpienia zdarzeń mających źródło w działaniach lub zaniechaniach osób trzecich, a w szczególności organów administracji publicznej, w najszerszym możliwym rozumieniu, w tym zmiany przepisów prawa bądź ich interpretacji;

3) jakichkolwiek działań bądź zaniechań przy jej wykonywaniu przez Tokenariusza, a w szczególności niewłaściwego zastosowania się do instrukcji Emitenta w zakresie obsługi Tokenów, czy też niewdrożenia bądź nienależytego wdrożenia aplikacji teleinformatycznej służącej do ich obsługi, zabezpieczenia, bądź do instrukcji przekazywanych przez Emitenta, chyba że do wystąpienia wyżej wymienionych zdarzeń doszło na skutek umyślnego działania Emitenta;

4) działań bądź zaniechań osób trzecich, w szczególności jeśli na skutek takich działań lub zaniechań nastąpił przepadek Tokenów lub innych aktywów przechowywanych w formie cyfrowej, do których odnoszą się postanowienia Regulaminu.

4. Akceptując Regulamin Tokenariusz przyjmuje do wiadomości, że procesy emisji oraz zbywania Tokenów są procesami opartymi na wykorzystaniu innowacyjnych technologii, których stosowanie wiąże się ze szczególnymi ryzykami, a ponadto że stanowisko organów państwowych względem stosowania ww. technologii podlega dynamicznym zmianom, oraz że nie występuje w tym zakresie jednolita linia orzecznicza czy interpretacyjna, a w konsekwencji wyraża on zgodę na całkowite zwolnienie Emitenta z odpowiedzialności z tytułu zdarzeń wymienionych w niniejszym paragrafie i zrzeka się względem niego wszelkich roszczeń oraz praw z tego tytułu, które przysługują mu lub mogłyby przysługiwać mu w przyszłości.

5. Odpowiedzialność Emitenta z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w najszerszym, dopuszczalnym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego zakresie. Emitent nie odpowiada za szkody pośrednie i utracone korzyści.

6. Akceptując Regulamin Tokenariusz zwalnia w najszerszym, dopuszczalnym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego zakresie Emitenta, przedstawicieli Emitenta, jego wykonawców, pośredników, agentów, doradców, partnerów oraz pracowników od wszelkich roszczeń, szkód, strat i wydatków wynikających z opisanych w niniejszym paragrafie zdarzeń, w tym roszczeń, które mogłyby pochodzić od osób trzecich.

§ 13.

1. W rozumieniu Regulaminu siła wyższa jest to zdarzenie:

1) powszechne,

2) zewnętrzne,

3) nadzwyczajne,

4) niemożliwe do zapobieżenia dla stron (stron umowy zawieranej na podstawie Regulaminu), a zarazem któremu obiektywnie nie sposób zapobiec przy zachowaniu najwyższej staranności przez którąkolwiek ze stron, a w szczególności, choć niewyłącznie:

a) wojny,

b) zamieszki,

c) strajki generalne,

d)  klęski żywiołowe,

e) pandemie, epidemie,

f) zmiany norm prawa powszechnie obowiązującego lub ich interpretacji przez uprawnione organy (bez względu na jurysdykcję) mające wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,

g) zaprzestanie lub znaczne ograniczenie funkcjonowania sieci blockchain Ethereum.

2. Emitent będzie zwolniony w pełnym zakresie od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy zawieranej na podstawie Regulaminu w takim zakresie, w jakim nastąpiło to na skutek udokumentowanej siły wyższej.

3. Wystąpienie siły wyższej pozostaje bez wpływu na samo istnienie zobowiązania pieniężnego stron umowy zawieranej na podstawie Regulaminu, przewidzianego w Regulaminie, a jedynie na termin jego wykonania.

§ 14.

1. Emitent, bez uchybienia dla przepisów prawa oraz innych postanowień Regulaminu, może odstąpić od całości lub części umowy zawartej na podstawie Regulaminu, w przypadku opóźnienia w zapłacie Ceny, w całości lub części, przekraczającego 14 (czternaście) dni.

2. Emitent, bez uchybienia dla przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz innych postanowień Regulaminu, może wypowiedzieć umowę zawartą z nabywcą Tokenów na podstawie Regulaminu, ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku:

1) zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub ograniczających swobodne wykonywanie przez Tokenariusza obowiązków wynikających z Regulaminu;

2) w którym którekolwiek z oświadczeń Tokenariusza, zawartych w Załączniku 1 do Regulaminu, okaże się nieprawdziwe,

3) w przypadku rażącego naruszenia przez Tokenariusza Regulaminu, pod warunkiem wezwania go do złożenia wyjaśnień, zaprzestania określonych działań lub naprawienia ich skutków, i wyznaczenia mu na to terminu, który nie może być krótszy niż 7 (siedem) dni. Wezwanie, o którym mowa w poprzednim zdaniu powinno zostać przesłane w formie dokumentowej.

3. Strony zgodnie postanawiają, że rozwiązanie umowy, jej wygaśnięcie lub odstąpienie od niej, pod jakimkolwiek tytułem prawnym lub faktycznym, a w szczególności w drodze złożenia skutecznego oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu (bez względu na podstawę prawną – ustawową lub umowną) nie uprawnia Tokenariusza do podnoszenia względem Emitenta praw lub roszczeń z tytułu utraconych korzyści

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub jej wypowiedzenie powinno zostać dokonane na piśmie lub w formie dokumentowej na adres mailowy podany przy rejestracji konta na Kanga Exchange. 

§ 15.

1. Tokenariusze mają prawo do swobodnego dysponowania wszystkimi posiadanymi Tokenami, w tym rozporządzania nimi, z zastrzeżeniem okoliczności za które Emitent nie ponosi odpowiedzialności (np. w przypadku zablokowania konta w serwisie Kanga Exchange, utraty dostępu do konta w Kanga Exchange, utraty klucza prywatnego przez Tokenariusza etc.) oraz z zastrzeżeniem wskazanych niżej postanowień Regulaminu.

2. Tokenariusz ma prawo przenieść wszystkie swoje prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu (umowy zawieranej na jego podstawie) na osoby trzecie, jednak wyłącznie przez zbycie całości lub części Tokenów na rzecz osób trzecich.

3. Tokenariusz zobowiązuje się że dokona zbycia wyłącznie praw bądź zbycia wyłącznie obowiązków, a także nie będzie dokonywał jakichkolwiek cesji częściowych, co oznacza że dopuszczalne jest wyłącznie przeniesienie całości praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej na podstawie Regulaminu, z zastrzeżeniem możliwości przeniesienia posiadania wyłącznie niektórych z posiadanych Tokenów i odpowiadającym im praw i obowiązków (całości tych praw i obowiązków). Dotyczy to także wszelkich innych czynności niż przelew czynności prawnych, których rezultatem może być wejście osoby trzeciej w prawa wierzyciela lub przejęcie przez osobę trzecią praw wierzyciela, a w szczególności, choć niewyłącznie, w rezultacie poręczenia, spłaty dłużnika lub zastawu.

4. Emitent ma prawo przeniesienia całości lub części praw oraz obowiązków wynikających z Regulaminu na inne podmioty, na co Tokenariusz wyraża zgodę.

§ 16.

1. Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Procesu IEO. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Regulaminu, rozwiązanie umowy zawartej przez jego akceptację oraz oświadczenia lub zawiadomienia składane przez Emitenta na jej podstawie, za wyjątkiem tych wyraźnie wymienionych w postanowieniach Regulaminu, wymagają powiadomienia Tokenariusza o tych zmianach w formie dokumentowej. Emitent zastrzega sobie również prawo do wycofania części Tokenów z dostępnej niewydrystrybuowanej puli na giełdzie Kanga Exchange oraz do zmiany ich przeznaczenia, funkcji oraz sposobu dystrybucji (np. poprzez dystrybucję innymi kanałami w tym poprzez własny sklep internetowy), jednocześnie bez naruszenia uprawnień dotychczas uzyskanych przez Tokenariuszy.

2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne lub nie będzie mogło być implementowane z uwagi na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, strony umowy zawartej na jego podstawie dokonają w dobrej wierze zmiany Regulaminu w sposób oddający dokonane ustalenia stron oraz zgodny z wymogami obowiązującego prawa.

3. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia będą ważne i wiążące tak jakby nie istniało postanowienie nieważne.

4. Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowany.

5.  Regulamin podlega jurysdykcji sądów polskich.

6. Postanowienia Regulaminu, w tym tego paragrafu nie uchybiają przepisom prawa konsumenckiego, a w szczególności podstawowym zasadom ochrony konsumenckiej, w przypadku w którym uprawniony organ uznałby ich zastosowanie za właściwe dla Regulaminu.

7. Wszelkie spory mogące zaistnieć pomiędzy Tokenariuszem a Emitentem w związku z umową, zawartą na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez:

1) w przypadku gdy Tokenariusz nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta- przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Emitenta;

2) w przypadku gdy Tokenariusz jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta – przez sąd właściwy miejscowo zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.

8. Jeżeli Tokenariusz jest Konsumentem wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu mogą być rozstrzygane w drodze mediacji lub za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. Dane osobowe osób uczestniczących w Procesie IEO przetwarzane są na zasadach opisanych w załączniku nr 3 do Regulaminu: „Informacji o przetwarzaniu danych osobowych”.

10. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną całość. Spis załączników do Regulaminu: Załącznik numer 1 – Oświadczenia i zapewnienia nabywcy Tokenów; Załącznik numer 2 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy; Załącznik numer 3 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – oświadczenia i zapewnienia nabywcy Tokenów Każda osoba, która nabywa Tokeny i akceptuje Regulamin oświadcza i zapewnia Emitenta że:

1. nie jest obywatelem ani rezydentem podatkowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Chińskiej Republiki Ludowej, ani innego państwa, którego prawo ogranicza lub zabrania udziału w procesach zbiorczo oraz powszechnie określanych jako Token Offering lub token sale;

2. działa w imieniu własnym i na własną rzecz, a w szczególności nie działa na rzecz osoby lub podmiotu będącego obywatelem bądź rezydentem podatkowym Stanów Zjednoczonych Ameryki, Chińskiej Republiki Ludowej, ani innego państwa, którego prawo ogranicza lub zabrania udziału w procesach zbiorczo oraz powszechnie określanych jako Token Offering lub token sale;

3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów prawa polskiego, tudzież w świetle przepisów Państwa, którego jest obywatelem.

4. Jeżeli działa jako przedstawiciel lub reprezentant podmiotu nabywającego Tokeny, to jest prawidłowo i skutecznie umocowany do akceptacji Regulaminu i na każdym etapie realizacji umowy zawartej na podstawie Regulaminu będzie w stanie udokumentować swoje umocowanie na podstawie pisemnego upoważnienia lub na podstawie odpisu z rejestru działalności właściwego kraju dotyczącego podmiotu w imieniu którego działa,

5.  przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Regulamin, jak i inne pochodzące od Emitenta oświadczenia, nie stanowią oferty publicznej, oraz że umowa, zawierana na podstawie Regulaminu, nie jest zawierana w związku z jakąkolwiek ofertą publiczną;

6. przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Tokeny nie są:

1) instrumentem finansowym w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

2) jednostką uczestnictwa lub certyfikatem inwestycyjnym w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;

3) detalicznym produktem zbiorowego inwestowania w rozumieniu art. 4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) i nie jest objęty regulacjami prawnymi gwarantowanymi przez państwo;

7. przyjmuje do wiadomości i została o tym poinformowana, że Proces IEO nie jest:

1) ofertą publiczną w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub podobną;

2) działalnością zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w rozumieniu art. 1a Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub podobną;

3) działalnością zarządzania funduszami inwestycyjnymi w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub podobną;

4) działalnością wykonywaną przez fundusz inwestycyjny (fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz inwestycyjny zamknięty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty), bądź działalnością wykonywaną przez alternatywny fundusz inwestycyjny w rozumieniu art. 2 lit. 10a Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub podobną;

5) działalnością wykonywaną przez alternatywną spółkę inwestycyjną w rozumieniu art. 8a Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub podobną;

6) działalnością funduszu emerytalnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych lub podobną;

7) działalnością ubezpieczeniową lub reasekuracyjną w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub podobną;

8) działalnością bankową obejmującą m.in. czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 bądź art. 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe lub podobną;

9) działalnością outsourcingową w zakresie czynności bankowych, czynności funduszy inwestycyjnych lub zakładów ubezpieczeniowych bądź reasekuracyjnych w rozumieniu właściwych przepisów prawa powszechnego lub podobną;

10) działalnością w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub podobną;

11) działalnością polegającą na świadczeniu usług płatniczych w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych lub podobną;

12)  inną działalnością regulowaną, reglamentowaną bądź koncesjonowaną, a w szczególności działalnością wymagającą licencji, pozwolenia, zezwolenia, zgłoszenia, koncesji, wpisu do rejestru działalności uregulowanej lub jakiejkolwiek innej zgody osób trzecich będących organami administracji publicznej, w rozumieniu właściwych przepisów prawa polskiego; a ponadto, że Emitent:

    •  nie prowadzi działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób oraz, że nie podejmie się prowadzenia takiej działalności;
    •  nie wykonuje działalności polegającej na lokowaniu w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe, aktywów osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zebranych w drodze propozycji zawarcia Regulaminu, której przedmiotem jest udział w tym przedsięwzięciu oraz, że nie podejmie się prowadzenia takiej działalności; Dodatkowo nabywca Tokenów oświadcza, że:

1. przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że nie będzie uprawniony do wydawania Emitentowi poleceń odnośnie do pożytkowania Ceny, jak i przebiegu Emisji czy Przedsięwzięcia;

2. przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że podmiotem wyłącznie uprawnionym do decydowania o wykorzystaniu Ceny jest Emitent, w związku z czym nie jes uprawniony do wydawania w tym zakresie Emitentowi poleceń i tym podobnych;

3.  przyjmuje do wiadomości, że od chwili wydania, Token nie może zostać przedstawiony Emitentowi do wykupu poza przypadkami opisanymi w treści Regulaminu;

4. zapoznał się z Whitepaper, w tym działalnością Emitenta, a także wszelkimi zastrzeżeniami opisanymi w Whitepaper, jak również uzyskał wszelkie niezbędne dla niego informacje i dane, które uznaje za wystarczające dla podjęcia decyzji o zaakceptowaniu Regulaminu i przyjęciu na siebie zobowiązania do przekazania Ceny na rzecz Emitenta;

5.  podjął samodzielną i niczym nieograniczoną decyzję o zaakceptowaniu Regulaminu, jak również przyjął na siebie zobowiązania do przekazania Ceny na rzecz Emitenta;

6.  jest mu wiadome i ma świadomość, że Emitent nie gwarantuje tego, że posiadanie Tokenu przyniesie oczekiwane przez Tokenariusza rezultaty, wyniki, czy też korzyści ekonomiczne;

7. potwierdza, że Emitent nie zapewniał i nie gwarantował, że oczekiwane przez Toeknariusza rezultaty, wyniki, czy też korzyści ekonomiczne związane z posiadaniem Tokenów zostaną osiągnięte;

8. jest mu wiadome, że realizacja planów i projektów opisanych w Whitepaper oraz w Regulaminie może nie dojść do skutku ze względu na działania organów państwowych, a w tym działania mające na celu ograniczenie lub wyłączenie możliwości przeprowadzenia emisji Tokenów;

9. przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Emitent oraz podmioty działające na jego zlecenie oraz z nim współpracujące będą podejmować w dobrej wierze działania mające na celu realizację planów i projektów opisanych w Whitepaper jednak możliwe jest, że te plany i projekty nie zostaną zrealizowane lub zrealizowane jedynie w części;

10. przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że okazanie Tokenów Emitentowi w skonwencjonalizowanej formie oraz w terminie przewidzianym postanowieniami Regulaminu, może być czynnością niezbędną w celu otrzymania od Emitenta Cashbacku, a zatem że przekazanie Tokena osobie trzeciej, pod jakimkolwiek tytułem prawnym lub faktycznym, bądź jego utrata, w tym na skutek okoliczności o podłożu technicznym, wiązać może się z utratą uprawnień w ramach emisji Tokenów;

11. przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zawierając umowę, na podstawie Regulaminu, nie przystępuje do spółki Emitenta, nie tworzy spółki Emitenta, jak również nie nabywa praw korporacyjnych w spółce Emitenta, jak również nie nawiązuje z Emitentem stosunku prawnego o zbliżonym charakterze, a w tym spółki cywilnej, czy też joint venture;

12. przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Emitent może, lecz nie musi zawrzeć w przyszłości podobne umowy, co niniejsza, z osobami trzecimi;

13. posiada wiedzę oraz doświadczenie w zakresie inwestowania, które umożliwiło mu podjęcie świadomej oraz dobrowolnej decyzji w przedmiocie uczestniczenia w Procesie IEO oraz związanych z nim ryzyk;

14. przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zawarcie umowy na podstawie Regulaminu może wywrzeć skutki natury podatkowej, a Emitent w żadnym stopniu nie zobowiązuje się do tego, aby wskazać skutki podatkowe zawarcia umowy, jak również, a tym bardziej, aby uregulować ewentualne podatki, albowiem obowiązek ten spoczywa wyłącznie na osobie nabywającej Tokeny;

15. środki pieniężne przeznaczone na Cenę pochodzą z legalnych źródeł, o czym zapewnia Emitenta i gwarantuje legalność tych środków;

16. jest wypłacalny i posiada konieczne do wykonania umowy środki finansowe;

17. nie istnieją po jego stronie jakiekolwiek przeszkody, które mogłyby uniemożliwić zawarcie oraz wykonanie umowy, zawieranej na podstawie Regulaminu;

18. jeśli jest osobą fizyczną i pozostajesz w związku małżeńskim – zapewnia i oświadcza, że małżonek wyraził zgodę na zaakceptowanie umowy zawieranej na podstawie Regulaminu i nie wnosi w tym przedmiocie sprzeciwu po myśli art. 361 oraz 37 Ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy;

19. nie posiada żadnych zaległości płatniczych względem organów administracji publicznej, a w szczególności, choć nie wyłącznie, zaległości wobec urzędów podatkowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy urzędów celnych; 20.               nie toczy się jakiekolwiek postępowanie sądowe, egzekucyjne, administracyjne lub zabezpieczające którego uczestnikiem byłby, a które mogłyby wpływać negatywnie na wykonywanie jego obowiązków opisanych w Regulaminie, w szczególności zapłatę Ceny;

21. posiada pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu norm prawa polskiego, która nie została ograniczona w drodze prawomocnego orzeczenia sądu.

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

B-TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Jasionce

36-002 Jasionka, Jasionka 954E

ODSTĄPIE

NIE OD UMOWY

Oświadczam, że odstępuję od zawartej na podstawie Regulaminu Procesu IEO Tokenu BTEC:

Imię i nazwisko:

______________________________________________________________________________________

Data zawarcia umowy / data złożenia zamówienia:

______________________________________________________________________________________

Liczba zwracanych Tokenów na podstawie niniejszego odstąpienia:

______________________________________________________________________________________

Adres e-mail (równoznaczny z adresem email na Kanga Exchange):

_____________________________________________________________________________________

Data i podpis:

______________________________________________________________________________________

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

Niniejszy dokument szczegółowo opisuje zasady przetwarzania danych osobowych w związku z Procesem IEO Tokenu BTEC

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest:

B-Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce:  36-002 Jasionka, nr 954E, Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000616005, przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  REGON: 364334549, NIP: 5170375003, kapitał zakładowy: 20 000,00 zł, Adres strony internetowej: https://b-technology.eu/, adres mail: contact@b-technology.eu

Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzamy w następującym celu na następującej podstawie:

– w celu wykonania umowy zawartej na podstawie Regulaminu Procesu IEO Tokenu BTEC i wykonaniu wszelkich jej zobowiązań, w tym świadczeń Emitenta oraz kontaktu z Tobą w związku z wykonaniem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

– w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. wypełnienia obowiązków podatkowych, księgowych, o ile dojdzie do jakichkolwiek rozliczeń między Administratorem a Tobą– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

– w celu analizy ruchu sieciowego, marketingu bezpośredniego, w tym marketingu bezpośredniego podmiotów trzecich, w celu wyświetlania reklamy behawioralnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Jeżeli kontaktujesz się z nami poprzez adres email wskazany powyżej to w ten sposób przekazujesz nam swoje dane osobowe takie jak email, nr rachunku bankowego, ale również inne dane zawarte w treści korespondencji, w szczególności imię i nazwisko, adres mailowy. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również usprawiedliwiony interes w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane będą przechowywane przez cały czas jaki jest niezbędny do wykonania umowy. Po tym czasie będziemy przetwarzać dane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zawartej na podstawie Regulaminu. W tym zakresie opieramy się o prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który to interes polega na archiwizacji informacji na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Treść korespondencji oraz umowa może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Możesz domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na interes Administratora i jego nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Przekazywanie danych innym podmiotom

Twoje dane nie będą przez nas przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Natomiast musisz wiedzieć, że uczestnicząc w Procesie IEO, że podałeś swoje dane podmiotom mającym siedzibę poza Unią Europejską. Warunkiem bowiem uczestnictwa w Procesie IEO jest posiadanie konta w serwisie Kanga Exchange, którego Operator ma siedzibą na Belize.

Twoje dane natomiast będą przekazywane i przetwarzane przez podmioty, z którymi współpracujemy w zakresie obsługi Procesu IEO oraz strony internetowej administratora tj. hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze; dostawca systemu mailingowego, w którym przechowywane są Twoje dane, dostawca systemu do fakturowania oraz biuro rachunkowe (jeżeli między nami dochodzi do rozliczeń finansowych) podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, podwykonawcy, którym udzielamy dostępu w celu niezbędnym do prawidłowego rozliczenia umowy i wszelkich kwestii związanych z IEO.

Źródło pochodzenia danych oraz kategorie odnośnych danych

Informujemy, że Twoje dane takie jak: imię i nazwisko oraz adres mailowy mogą zostać przekazane nam przez Good Solution Investments Limited, Cromwell House, Ground-Floor, 117 Albert Street, Belize City, Belize – operatora serwisu Kanga Exchange lub Partnerów Kanga Exchange: TRDX sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod nr KRS: 0000512705, adres siedziby: ul. Uphagena 18, 80-237 Gdańsk, NIP:5842736023 oraz BSSIP LTD, spółka prawa brytyjskiego zarejestrowana w Companies House, Company number 11534627, adres:  220C Blythe Road, W14 OHH Londyn, Wielka Brytania.

Czy dane podlegają profilowaniu?

Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu. Profilowanie to zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych pozwalające ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą – o ile wywołuje skutki prawne względem tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa. Korzystamy z narzędzi do automatycznego przetwarzania danych czy też z gromadzenia pewnych informacji na temat użytkowników i ich analizowania jednak nie wywołuje to skutków prawnych względem Użytkowników.

Twoje prawa odnośnie przetwarzania danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje ci prawo do:  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.